Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024 roku. Imieniny Danuty, Jana, Janiny.


JOT - Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP Brusy

ORGANIZACJA I ZADANIA JOT OSP BRUSY

        JOT, czyli Jednostka Operacyjno-Techniczna to nic innego jak społeczny odpowiednik JRG - Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, która jest "bojową" częścią każdej Komendy Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Osobami wchodzącymi w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej są wyznaczeni strażacy czynni jednostki OSP w Brusach, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Pozostali strażacy OSP, nie wchodzący w skład JOT, biorą czynny udział w życiu jednostki, m.in. poprzez wspieranie działalności JOT. Są wśród nich również strażacy, którzy należeli do JOT przez bardzo długi okres swojej przynależności do OSP.

       Przy OSP Brusy utworzony został JOT kategorii II. Spełniamy wszystkie wymagania stawianie JOT kat. I, z wyjątkiem posiadania grupy ratownictwa specjalistycznego - np. ratownictwa wodno-nurkowego, chemiczno-ekologicznego lub wysokościowego. Osobą, która pełni bezpośrednie dowództwo oraz nadzór nad funkcjonowaniem JOT jest Naczelnik OSP Brusy.

        Jednostka OSP Brusy, rozkazem ówczesnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z dniem 29.04.1995 r. - w momencie uruchomienia tegoż systemu w skali całego kraju. Bycie w strukturach KSRG zobowiązuje naszą jednostkę do pozostawiania w ciągłej gotowości oraz w razie alarmu - wyjazdu do zdarzenia pierwszego zastępu w czasie nie dłuższym niż 5 minut (w porze dziennej jak i nocnej) od momentu zaalarmowania (więcej na temat alarmowania...). Możemy z dumą powiedzieć, iż w większości przypadków pierwszy zastęp opuszcza teren jednostki w czasie wynoszącym około 3 minut w porze dziennej (jeden zastęp - w skrócie jest to jeden samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z załogą: kierowca, dowódca oraz ratownicy). Przed włączeniem do KSRG, zastępy z OSP Brusy również brały czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, jednak odbywało się to na podstawie ówczesnych przepisów.

       

        Jednostka OSP Brusy, a co za tym idzie, również JOT OSP Brusy operacyjne podlega bezpośrednio pod Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Budynek Komendy oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, znajduje się w odległości 25 km od Brus, przez co bardzo często strażacy z bruskiej JOT muszą działać całkowicie samodzielnie. Jeśli dyspozytor PSP uzna, iż na miejscu oprócz zastępów z OSP Brusy wymagane są również zastępy strażaków zawodowych, czas ich dojazdu zazwyczaj przekracza kwadrans - przez ten czas musimy radzić sobie sami. Kolejna, najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza znajduje się w powiecie kościerskim, w Kościerzynie (45 km).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu o KSRG oraz regulaminie organizacyjnym JOT OSP Brusy, realizowane są następujące zadania:

- udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych (w tym zdarzeń drogowych),
- rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
- utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,
- utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,
- współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
- prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
- współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,
- współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,
- pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.


       


        Terenem działania naszej jednostki jest przede wszystkim teren Gminy Brusy, jednak jednostki włączone do KSRG docelowo prowadzić mogą działania na terenie całego, własnego powiatu. W przypadku sytuacji kryzysowych, takich jak np. powodzie, większej skali pożary oraz inne zagrożenia, zastępy z OSP Brusy kierowane mogą być w inne części naszego województwa lub nawet kraju. Dodatkowo, samochód GCBA 6/32 Jelcz 315 typ 004 wraz z obsadą włączony jest do Wojewódzkiej Brygady Odwodowej - wariant gaśniczy, Kompania Gaśnicza "Człuchów", Dowództwo Plutonu I (oprócz naszego zastępu, w plutonie uwzględniono również samochód GCBA z Czerska oraz GBA z Konarzyn). Wspomniany samochód wraz z obsadą brał udział w gaszeniu pożaru na terenie Rafinerii Gdańskiej w maju 2003 roku oraz podczas usuwania skutków powodzi w Gdańsku-Orunii w lipcu 2001 roku.

       


        Z uwagi na fakt, iż obszar gminy Brusy znajduje się na granicy naszego powiatu, zastępy z OSP Brusy dysponowane są czasami na teren gminy Dziemiany (powiat kościerski), a także tereny gmin sąsiednich w naszym powiecie - Gmina Czersk, Gmina Chojnice oraz Gmina Konarzyny. Nie bez znaczenia jest dla nas również fakt stacjonowania w naszej remizie Zespołu Ratownictwa Medycznego "P" - wspólne ćwiczenia oraz częste spotkania owocują jeszcze lepszą współpracą podczas rzeczywistych działań oraz pozwalają nam poszerzać naszą wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas rzeczywistych zdarzeń oraz ćwiczeń współpracujemy również ze śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Ratownik 2 (baza w Bydgoszczy) oraz Ratownik 3 (baza w Gdańsku).

       


SKŁAD JOT OSP BRUSY
(Stan na 27.12.2013 r.)

1. Copa Karol - strażak-ratownik, kierowca
2. Cysewski Dariusz - dowódca sekcji, ratownik medyczny, strażak-ratownik
3. Cysewski Grzegorz - strażak-ratownik
4. Felski Arkadiusz - strażak-ratownik
5. Janikowski Józef - strażak-ratownik
6. Janikowski Marek - dowódca sekcji, kierowca-ratownik
7. Janikowski Mateusz - dowódca sekcji, kierowca-ratownik
8. Jankowski Damian - strażak-ratownik
9. Jankowski Jacek - strażak-ratownik, kierowca
10. Kiedrowicz Zbigniew - strażak-ratownik
11. Knitter Dawid - strażak-ratownik
12. Kopiszka Kamil - strażak-ratownik
13. Koźlewicz Henryk - Naczelnik OSP Brusy, D-ca JOT, strażak-ratownik
14. Kulesza Arkadiusz - dowódca sekcji, strażak-ratownik
15. Kurs Edmund - Prezes OSP Brusy
16. Kurs Karol - strażak-ratownik
17. Michałka Szymon - dowódca sekcji, kierowca, strażak-ratownik
18. Narloch Grzegorz - dowódca sekcji, strażak-ratownik
19. Narloch Jan - strażak-ratownik, kierowca
20. Narloch Roman - dowódca sekcji, strażak-ratownik
21. Orlikowski Łukasz - strażak-ratownik
22. Pastwa Piotr - strażak-ratownik
23. Pepliński Bartłomiej - strażak-ratownik, ratownik medyczny
24. Pokrzywiński Jakub - dowódca sekcji, strażak-ratownik
25. Pokrzywiński Wojciech - strażak-ratownik, kierowca
26. Potracki Marcin - strażak-ratownik
27. Rafiński Bogdan - strażak-ratownik
28. Rafiński Sylwester - strażak-ratownik
29. Rafiński Waldemar - Z-ca Naczelnika OSP Brusy, z-ca D-cy JOT, kierowca, strażak-ratownik
30. Słomiński Łukasz - dowódca sekcji, strażak-ratownik
31. Stoltman Marcin - strażak-ratownik
32. Stoltmann Artur - strażak-ratownik
33. Szmaglik Janusz - dowódca sekcji, kierowca, strażak-ratownik
34. Szufla Sławomir - strażak-ratownik
35. Szultka Mateusz - dowódca sekcji, strażak-ratownik
36. Warnke Remigiusz - strażak-ratownik
37. Wenda Robert - strażak-ratownik
38. Wielinski Ryszard - dowódca sekcji, strażak-ratownik
39. Wirkus Krzysztof - dowódca sekcji, ratownik medyczny, kierowca, strażak-ratownik

Warto dodać, iż w szeregach JOT OSP Brusy jest 9 druhów, którzy na co dzień służą w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz dwóch druhów, którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne z tejże formacji.

WYMAGANIA STAWIANE CZŁONKOM JOT

Aby być członkiem JOT, należy spełniać następujące wymagania.

Wymagania podstawowe:
- Wiek 18 – 60 lat.
- Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.
- Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej służby ratowniczej.
Cechy osobiste:
- odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
- zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
- zdolność podejmowania szybkich decyzji,
- stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
- koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.
Wyszkolenie pożarnicze:
- podstawowe strażaka ratownika OSP (obowiązkowe)
- dodatkowe szkolenia specjalistyczne
- uzupełniające w związku z pełnioną funkcją dowódczą lub obsługą specjalistycznego sprzętu
- samokształcenie doskonalące.

       


Szkolenia, które przechodzą członkowie JOT:

- Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (teoria: 44h, praktyka: 60h),
- Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (teoria: 12h, praktyka: 19h),
- Kurs specjalistyczny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (teoria: 25h, praktyka: 41h),
- Szkolenie specjalistyczne kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (teoria: 18h, praktyka: 23h),
- Szkolenie specjalistyczne z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach (teoria: 13h, praktyka: 11h),
- Szkolenie uzupełniające - dowódcze (teoria: 20h, praktyka: 12h),
- Szkolenie uzupełniające - naczelników (teoria: 15h, praktyka: 8h),
- Szkolenie z zakresu przygotowywania lądowisk oraz przyjmowania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym,
- Szkolenie z zakresu eksploatacji agregatów prądotwórczych,
- Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych (obsługa kompresorów do butli).

W naszym gronie są również strażacy posiadający następujące uprawnienia:
- uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
- uprawnienia ratownika WOPR,
- patent sternika motorowodnego,
- uprawnienia młodszego ratownika wysokościowego KSRG,
- uprawnienia nurka - "P1",
- uprawnienia do obsługi autodrabin oraz podnośników koszowych,
- uprawnienia zawodowe pilarza,
- uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

     Strażacy należący do JOT OSP Brusy nie pobierają żadnych wynagrodzeń za czas poświęcony na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, jak i ćwiczeniach. Całkowita wartość ekwiwalentu pieniężnego, który prawnie zagwarantowany jest strażakom-ochotnikom uczestniczącym w działaniach ratowniczo-gaśniczych, każdego roku przekazywana jest na konto jednostki - dzięki temu możliwy jest zakup m.in. specjalistycznego, niezbędnego sprzętu oraz jego udoskonalanie. Najbardziej aktywni strażacy OSP Brusy poświęcają nawet do 120 godzin swojego czasu rocznie tylko na czas działań ratowniczo-gaśniczych. W prostym przeliczeniu, daje to 15 dni, w których poszczególni strażacy poświęcali po 8 godzin ze swojego wolnego czasu - kosztem życia rodzinnego oraz spraw prywatnych, niejednokrotnie w godzinach nocnych oraz dniach wolnych i świątecznych.Pokaż więcej...
Licznik odwiedzin: 1 335 158